Deklaracja dostępności

Gmina Kołaczkowo zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://bip.kolaczkowo.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-03-20
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2012-03-20

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-30
Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2020-03-30

Treści lub funkcje niedostępne:

  1. filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych (powód: Strona internetowa od 8 lat nie była aktualizowana. W roku 2020 zaplanowana jest aktualizacja, która dostosuje stronę do wymogów prawnych.)
  2. część plików nie jest dostępnych cyfrowo (powód: Strona internetowa od 8 lat nie była aktualizowana. W roku 2020 zaplanowana jest aktualizacja, która dostosuje stronę do wymogów prawnych.)
  3. brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów (powód: Strona internetowa od 8 lat nie była aktualizowana. W roku 2020 zaplanowana jest aktualizacja, która dostosuje stronę do wymogów prawnych.)
  4. strona nie dostosowuje się do urządzeń mobilnych (powód: Strona internetowa od 8 lat nie była aktualizowana. W roku 2020 zaplanowana jest aktualizacja, która dostosuje stronę do wymogów prawnych.)
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Robert Nowak , adres e-mail: informatyk@kolaczkowo.pl , telefon: 614380335.

Informacja zwrotna

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Robert Nowak, e-mail: informatyk@kolaczkowo.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu  +48 614380335 Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Kołaczkowo, Plac Reymonta 3, za pośrednictwem poczty elektronicznej ug@kolaczkowo.pl

Postępowanie odwoławcze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Do budynku Urzędu Gminy położonego na Placu Wł. Reymonta 3 w Kołaczkowie prowadzą 2 wejścia. Przy wejściu głównym znajduje się podnośnik pionowy, który umożliwia dostanie się do budynku osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich, osobom poruszającym się o kulach, czy z balkonikami, a także osobom z wózkami dziecięcymi. W najbliższym czasie Gmina planuje zakup systemu wezwania asysty, przycisk, który zajdzie się przy drzwiach wejściowych do budynku, umożliwili wezwanie pracownika sekretariatu, który zawiadomi pracownika właściwego merytorycznie do rozpatrzenia sprawy o konieczności obsłużenia osoby ze szczególnymi potrzebami.

Dostosowanie korytarzy

Korytarze i pomieszczenia na parterze do szerokie i dostosowane do osób ze szczególnymi potrzebami. Na parterze budynku znajduje się przedstawiona w sposób wizualny informacja o rozkładzie pomieszczeń jak również toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Dostosowanie schodów

W najbliższym czasie Gmina zamierza zakupić nakładki kątowe i oznakować krawędzie pierwszego i ostatniego stopnia w każdym biegu schodowym pasami o szerokości min. 5 cm na całej ich szerokości, w kolorze kontrastującym z ich nawierzchnią. Winda umożliwi dostanie się do każdej z kondygnacji budynku.

Dostosowanie wind

Winda położna po prawej stornie schodów prowadzących do głównego wejścia budynku umożliwi dotarcie do każdej z kondygnacji budynku.

Dostosowanie parkingów

Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Prawo wstępu z psem asystującym

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność tłumacza języka migowego

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r., poz. 1824), osoby niesłyszące i głuchonieme mają prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego, przy załatwianiu spraw w Urzędzie Gminy Kołaczkowo. W związku z tym osoby, które zamierzają skorzystać z powyższych usług, prosimy o zgłoszenie tego faktu na co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form: • e-mail na adres ug@kolaczkowo.pl, • fax na nr tel. 61 4385488, • osobiście w sekretariacie urzędu, • drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Kołaczkowo, Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 marca 2020 10:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Robert Nowak
Ilość wyświetleń: 581
13 kwietnia 2022 11:39 (Robert Nowak) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
13 kwietnia 2022 11:39 (Robert Nowak) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
08 kwietnia 2022 14:00 (Robert Nowak) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
Zatrzymaj banner przewijany