Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Kołaczkowo

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu Gminy w Kołaczkowie.


1. Elektroniczna Skrzynka Podawcza


Urząd Gminy w Kołaczkowie, zgodnie z ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne, udostępnił Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP), która jest środkiem komunikacji elektronicznej, służącym przekazywaniu informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.
Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) na ePUAP umożliwia komunikację elektroniczną pomiędzy obywatelem a jednostką administracji publicznej.


W celu złożenia dokumentu elektronicznego do Urzędu Gminy w Kołaczkowie poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) na ePUAP konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta na ePUAP oraz potwierdzony profil zaufany ePUAP.


Instrukcje dotyczące obsługi ePUAP w zakresie: zakładania konta, wysłania dokumentów, podpisywania itp. znajdują się w dziale Pomoc serwisu ePUAP.
Identyfikator URI konta Urzędu Gminy w Kołaczkowie na ePUAP to:
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/s7svan469w
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawcza (ESP) Urzędu Gminy w Kołaczkowie to: /s7svan469w/SkrytkaESP

Zasady korzystania
W celu złożenia dokumentu elektronicznego do Urzędu Gminy w Kołaczkowie należy:
•    zalogować się na platformie ePUAP,
•    wyszukać profil: Urząd Gminy w Kołaczkowie,
•    wybrać i wypełnić udostępniony formularz oraz podpisać go z użyciem ważnego profilu zaufanego ePUAP lub przy użyciu ważnego bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego.
Można także skorzystać z usługi centralnej pisma ogólnego do podmiotu publicznego, w tym celu należy:
•    zalogować się na platformie ePUAP,
•    wybrać zakładkę „Katalog Spraw”, a następnie „Najnowsze usługi centralne”,
•    wybrać z listy usługę „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”,
•    wypełnić udostępniony formularz oraz podpisać go z użyciem ważnego profilu zaufanego ePUAP lub przy użyciu ważnego bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego,
•    należy pamiętać, aby w polu „Ustaw/Zmień adresata” wpisać: Urząd Gminy w Kołaczkowie

Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Po wysłaniu elektronicznego dokumentu, na adres skrytki odbiorczej użytkownika na ePUAP zostanie wygenerowane automatyczne Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Otrzymanie UPO jest równoznaczne z przyjęciem przez Urząd Gminy w Kołaczkowie przesłanego wniosku elektronicznego.


2. Poczta elektroniczna


Dokument elektroniczny podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu można także wysłać na adres poczty elektronicznej ug@kolaczkowo.pl  
Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami nie może przekroczyć 15 MB.
Pisma skierowane na adres poczty elektronicznej traktuje się jako przesyłki złożone w trybie niewymagającym potwierdzenia wniesienia podania. Wysłanie dokumentów tą drogą nie zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. Takie poświadczenie można uzyskać przekazując dokument korzystając z ePUAP.
 
Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu Gminy w Kołaczkowie
1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, bezpiecznym podpisem elektronicznym kwalifikowanym certyfikatem.
2. Urząd Gminy w Kołaczkowie akceptuje wszystkie formaty załączników zgodnie z załącznikiem nr 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
3. Dokumenty zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 marca 2012 10:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 3562
29 grudnia 2020 11:28 (Robert Nowak) - Zmiana treści zakładki.
29 grudnia 2020 11:25 (Robert Nowak) - Zmiana treści zakładki.
29 grudnia 2020 11:24 (Robert Nowak) - Zmiana treści zakładki.
Zatrzymaj banner przewijany